Mi a véleménye a Budafoki Pincejáratról?

A válaszadók között minden hónapban egy palack minőségi bor vagy pezsgő és egy páros Pincejárat belépő talál gazdára.

Idén immár harmadik éve rendezzük meg minden hónap első szombatján a Budafoki Pincejáratot. Hogy a rendezvény színvonalát évről-évre növelni tudjuk, fontos számunkra az Önök visszajelzése is.

Kérjük Önöket, mondják el véleményüket a https://forms.gle/hPkrtVv9nUyaTeex7 oldalon található online kérdőív kitöltésével!

 

A kérdőív elküldésével az alábbi adatvédelmi szabályzat automatikusan elfogadásra kerül.
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata adatkezelési tájékoztatója a Pincejárat kérdőívvel kapcsolatban.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE:
Székhely és postacím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
Adószám: 15735856-2-43

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:
Adatvédelmi tisztviselő neve: Sipos Győző
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo.bp22@nador.hu

AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA
A www.bornegyed.hu honlapról elérhető véleménykérő kérdőív a Budafoki Pincejáratról. A kérdőívet a Google Űrlapok alkalmazás biztosítja.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja a kérdőívet kitöltők számára nyereménysorsolás megtartása.

ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI:

A kérdőívet önkéntesen kitöltők közül azon személyek, akik a nyereménysorsolásra is jelentkeztek és ennek érdekében nevüket és e-mail címüket megadták.

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI:

A kérdőívet kitöltő neve és e-mail címe.

CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI:

A kérdőív szolgáltatást a Google nyújtja. A Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételei elérhetők a https://policies.google.com/privacy címen.

HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSA ESETÉN A HARMADIK ORSZÁG VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET AZONOSÍTÁSA ÉS MEGFELELŐ GARANCIÁK LEÍRÁSA:

Nem történik adattovábbítás.

TÖRLÉSRE ELŐIRÁNYZOTT HATÁRIDŐK:

A kérdőívekben megadott személyes információk a sorsolás megtartása és a nyeremények átadása után három napon belül törlésre kerülnek. 

TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA:

Az adatkezelés Budapest XXII. kerület Önkormányzata informatikai rendszerében, a vonatkozó szabályozások szerint történik.

ADATKEZELÉSI ELVEK ÉS JOGOK

Az adatkezelés érintettje az Európai Adatvédelmi Rendelet III. fejezete alapján gyakorolhatja jogait. Az adatkezeléssel összefüggésben a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjén keresztül bármikor

- tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,

- pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,

- a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,

- adatai kezelése ellen tiltakozhat,

- kérheti az adatkezelés korlátozását,

- kérheti adatai hordozását.

Az érintetti jogok részletes ismertetése és érvényesítésük módja a Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzatában került részletezésre. A dokumentum elérhető a Hivatal honlapján: http://budafokteteny.hu/budafok-teteny/adatvedelem

JOGORVOSLAT:

Információ, panasz

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Hivatal adatvédelmi felelőséhez fordulhat.

Panasz ügyintézés a Hatóságnál

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével, illetve jogainak gyakorlásával kapcsolatban a Hivatalnál jogsérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet a Hivatal, mint adatkezelő intézkedése jogszerűségének megállapítása céljából.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5., Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bíróság

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, jogorvoslati kérelemmel bírósághoz is fordulhat.

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.