Pincejárat nyereményjáték

2022. 01. 14. – 2022. 12. 03.

Budapest Bornegyede - Budafoki Pincejárat Facebook oldalán szervezett nyereményjátékának részvételi feltételei

 

A részvételi feltételek a Bornegyed Budafok Pincejárat (a továbbiakban: Szervező) által a Budapest Bornegyede - Budafoki Pincejárat Facebook oldalán (a továbbiakban: oldal) keresztül szervezett nyereményjáték (a továbbiakban együtt: Nyereményjáték) részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.

A Játékos a részvétellel elfogadja a részvételi feltételeket és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket.

Szervező a Nyereményjátékot az oldalon meghirdetett posztban (a továbbiakban: Poszt) teszi közzé. Szervező a Nyereményjáték időtartamáról és konkrét feltételeiről az adott Posztban tájékoztatja az oldal követőit, látógatóit.

A Nyereményjátékban való részvétel alapvetően az alábbi feltétel teljesítéséhez kötött:
adott Poszt alá, kommentben meg kell válaszolnia a Posztban feltett kérdést
és/vagy meg kell jelölnie, kivel jönne el
Egy Játékos a Nyereményjátékban kizárólag 1 (egy) érvényes profillal jogosult részt venni.

A Nyereményjáték során, játékonként a Játékosok között kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények:

 • január         1 (egy) üveg Törley Pezsgő a Pincejárat jóvoltából
 • február       1 (egy) üveg bor a Várszegi Pincészettől a Pincejárat jóvoltából
 • március       1 (egy) üveg bor a Katona Borháztól a Pincejárat jóvoltából
 • április            1 (egy) üveg bor a Soós István Borászati Iskolától a Pincejárat jóvoltából
 • május             1 (egy) üveg bor a Sauska Pincészettől a Pincejárat jóvoltából
 • június            1 (egy) üveg Törley Pezsgő a Pincejárat jóvoltából
 • október          1 (egy) üveg bor a Soós István Borászati Iskolától a Pincejárat jóvoltából
 • november        1 (egy) üveg bor a Sauska Pincészettől a Pincejárat jóvoltából

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, - valamint akár azt követően is – a Játékosok oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

A nyereményjátékok időtartama:

 

Szervező a Nyereményjáték időtartama alatt érvényesen beküldött Jelentkezések közül sorsolással határozza meg a Nyereményjáték nyerteseit.
A véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (Be Social app) összesen 1 (azaz egy) darab nyertes Jelentkezés kerül kisorsolásra.
A sorsolás időpontja:

A sorsolás folyamatáról hitelesítő videó készül. A sorsolás nem nyilvános.
A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Nyereményjáték teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab nyereményre lehet jogosult.
Szervező a nyeremények nyertesét legkésőbb a sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül értesíti Facebookon a kommentre adott válaszban, ahol Szervező megkéri a nyertest, hogy vegye fel Szervezővel a kapcsolatot, amelyhez valamennyi Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés).
A nyertes Játékos a Szervező oldalának vagy hivatalos Facebook oldalának küldött privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a nyeremény átadásához szükséges személyes adatát (teljes név) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a nyeremény átadáshoz szükséges adatait nem adja meg, Szervező annak tekinti, hogy a nyertes lemondott nyereményéről.
A Nyereményjátékban résztvevő személyeknek ezért kifejezetten érdekük, hogy a Nyereményjáték lezárulta után ellátogassanak a Szervező oldalára, hogy ellenőrizzék a Nyereményjáték végeredményét. A nyertes ezen feladatának elmulasztásáért, a Szervező nem vállal felelősséget.
Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Jelentkezést, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Jelentkezést beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. A Nyereményjátékra vonatkozó információ
  1. 1. A Nyereményjáték szervezőjének adatai

  Név:             Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
  Székhely:     1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.
  E-mail cím:   info@bornegyed.hu

  1. 2. A Nyereményjátékban részt vevő személyek köre

  A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (a
  továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki teljesíti a 1.3. pontban foglalt feltételt és a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja.

  1. 3. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele
  1. 4. Facebook megjelölős Nyereményjáték
  1. 4. Kizárás a Nyereményjátékból

   A Nyereményjátékból kizárható:

   • aki a Játékszabályzat rendelkezéseit megszegi;
   • aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a Nyereményjáték során;
   • azok a Jelentkezések, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

   A Nyereményjáték szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a jelentkezések, kommentek, amelyek különösen, de nem kizárólagosan a részvételi feltétel teljesítése során:

   • obszcén szavakat tartalmaznak,
   • szexuális tartalmúak,
   • sértik a jó ízlést, közerkölcsöt, mások jogait vagy jogos érdekét,
   • vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak,
   • az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak,
   • internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek,
   • reklám értékűek,
   • a Szervező jó hírnevét sértik,
   • sértik valamely harmadik személy szerzői jogát,
   • egyéb okból jogsértőek.

   A Jelentkezés tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Jelentkezéssel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Jelentkezést az oldalról eltávolítsa és a Játékost a Nyereményjátékból kizárja.
   Amennyiben a nyertes cselekvőképességében (nem életkorából kifolyólag) korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
   A Jelentkezéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

   1. 5. A nyeremények
  1. 6. A Nyereményjátékok időtartama
  • 2022.04.25. 9:00 órától 2022.05.02. 9:00 óráig tart.
  • 2022.05.23. 9:00 órától 2022.05.30. 9:00 óráig tart.
  • 2022.06.20. 9:00 órától 2022.06.27. 9:00 óráig tart.
  • 2022.10.24. 9:00 órától 2022.10.28. 9:00 óráig tart.
  • 2022.11.21. 9:00 órától 2022.11.28. 9:00 óráig tart.
  1. 7. A nyertes kiválasztása
  • 2022.05.02. 12:00 óra.
  • 2022.05.30. 12:00 óra.
  • 2022.06.27. 12:00 óra.
  • 2022.10.28. 12:00 óra.
  • 2022.11.28. 12:00 óra.
 2. Egyéb rendelkezések
  A Nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
  XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
  A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során.
  A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért.
  A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről az oldalán tájékoztatja a Játékosokat. A Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
  A Szervező jelen szabályzatot az oldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi az oldalán, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon.
  A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.
  A Szervező kizárja a felelősségét a www.facebook.com weboldalt, illetve az azokat működtető szerver rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a www.facebook.com weboldal, illetve az azokat működtető szerver nem vagy korlátozottan használhatók, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
  A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azokat működtető szerver külső támadások esetére. Tehát amennyiben a www.facebook.com weboldalt, illetve az azokat működtető szerver ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
  Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
  A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért vagy harmadik személyek tevékenységéért.
  A Szervező minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Nyereményjátékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Nyereményjátékban való részvétel során a különböző rendszereket.
  A Szervező reklámokban hirdetheti jelen Nyereményjátékot. A Nyereményjátékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
  A Nyereményjáték semmilyen módon nem szponzoráltak a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook tulajdonosaihoz, illetve üzemeltetőihez. Az adatszolgáltatás a Nyereményjáték tekintetében a Szervező részére történik.
  A Jelentkezés beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.